Anunt-Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru “Lucrari de reabilitare constructie Sector Uscare si Conditionare Seminte si magazie depozitare cereale ale al Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda”

Nr.  702 / 28.04.2020

ANUNŢ-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru: Lucrari de reabilitare constructie Sector Uscare si Conditionare Seminte si magazie depozitare cereale ale  al Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda”  

            Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor , sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de achizitie publica pentru“ Lucrari de reabilitare constructie Sector Uscare si Conditionare Seminte si magazie depozitare cereale ale Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda” .

 1. Denumirea :  Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda.
 2. Cod unic de inregistrare: RO 202077
 3. Sediul : Turda str. Agriculturii, nr.27 jud. Cluj 
 4. Telefon/fax: 0264311680/0264311792
 5. Pagina de internet: www.scdaturda.ro
 6. Procedura de atribuire: achizitie directă
 7. Sursa de finantare a contractului: finantare din venituri proprii
 8. Obiectul contractului: Lucrari de reabilitare constructie Sector Uscare si Conditionare Seminte si magazie depozitare seminte ale Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda
 9. Locul de executare a lucrării: Turda, strada Frăgăriște, FN, jud. Cluj
 10. Cod CPV-45453000-7 Lucrări de reparații generale si renovare
 11. Informatii si clarificari: serviciul administrativ : economic@scdaturda.ro , telefon: 0264311680
 12. Adresa la care se transmit ofertele : la sediul Turda str. Agriculturii, nr.27 jud. Cluj  sau  pe adresa de  e-mail: economic@scdaturda.ro

 Program: luni – vineri: între orele 07:00 – 15:00

 1. Data limită pentru depunerea ofertei :  12.05.2020, ora 12:00
 2. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor : 13.05.2020, ora 10.00, la sediul autorităţii contractante
 3. Valoarea estimată a contractului: 450.000 lei (fara TVA) 
 4. Moneda în care se transmite oferta de pret: RON   
 5. Limba în care se redactează oferta: limba română
 6. Modalitati de plata: plata se va efectua in lei, dupa cum urmeaza :

Executantul va transmite Beneficiarului situaţii de lucrări parţiale care să cuprindă sumele la care se consideră îndreptăţit, însoţită de facturile corespunzătoare.

Achizitorul poate acorda avans executantului pentru demararea lucrărilor.

Achizitorul  va realiza plăţile parţiale la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în termen de cel mult 15(cinsprezece) zile. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru lucrări făcute executantului şi convenite cu acesta.

Plăţile parţiale se efectueaza la intervale de timp, in termenul stipulat in contract . Plata facturii finale se va face in termen de 15 (cinsprezece) zile dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor.

 1. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
 2. Prestatorul trebuie sa aiba capacitatea de a presta serviciul solicitat, precum si capacitatea de a-si organiza activitatea astfel incat sa se incadreze in perioada contractuala.
 3. Oferta financiara va include toate costurile aferente indeplinirii contractului.

Oferta de pret va include cheltuielile prestatorului cu personalul, materiale si instrumente folosite, deplasarile si cazarea.

 • Achizitia directa se va realiza prin catalogul electronic

Criteriul de atribuire a achizitiei: pretul cel mai scazut (conform art.187, alin.3, lit a) din Legea 98/2016) Pretul ofertei este ferm in lei si nu se actualizeaza.

 • Legislatie aplicabila:
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice
 • HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitii publice/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
 • Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica

Ofertantii care doresc sa depuna oferte, vor posta pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica proceduri- cumparari directe-catalog de produse/servicii/lucrari, sub denumirea : “Lucrari de reabilitare constructie Sector Uscare si Conditionare Seminte si magazie depozitare cereale ale Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda” , pana la data de  12.05.2020 ora 12:00 si vor trimite o adresa prin care vor instiinta autoritatea contractanta ca au postat oferta in catalog. De asemenea ofertantii vor trimite odata cu adresa si declaratia privind acceptarea clauzelor contractuale si anexele solicitate, cu exceptia ofertei financiare care se va posta in SEAP. Adresa si formularele solicitate se pot transmite si scanate (cu semnaturi) pe adresa de e-mail economic@scdaturda.ro .

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa aleaga din catalogul electronic SEAP varianta care se incadreaza in bugetul alocat pentru aceste servicii urmand ca ulterior sa notifice ofertantul castigator sa-si transmita oferta ferma prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta va transmite prin intermediul SICAP daca accepta oferta ferma in termen de cel mult 5 zile de la data trasmiterii ofertei ferme de catre operatorul economic.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, e-mail: economic@scdaturda.ro , pana la data limita pentru postarea ofertelor in catalogul electronic.

Click aici pentru arhiva cu documente disponibile care contine:

 1. Declaratia privind acceptarea clauzelor contractuale si formularele solicitate;
 2. Modelul de contract de lucrari ce urmeaza a fi incheiat;
 3. Caiet de sarcini;
 4. Formular de oferta;
 5. Scrisoare de inaintare.

DIRECTOR

Dr.ing. Nicolae Tritean