Informatii de interes public

Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea 45 /2009 – actualizata-privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;

Legea 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

Hotararea 147/2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Legea 319/2003-privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare ;

Legea 1 din 2000-pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;

Legea 213 din 1998 –actualizata – privind bunurile proprietate publică;

Legea 554/2004-a contenciosului  administrativ;

Legea 544 din 2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public;

OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Legea 153/2017 CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Ordonanță de urgență 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Program audiente

Director: Luni intre orele 8-10
Director Adjunct Economic: Miercuri intre orele 8-10
Director Adjunct Stiintific: Vineri intre orele 8-10

Persoanele care doresc să fie primite în audiență sunt rugate să transmită o solicitare prin fax (+40264311792), email (vezi formular contact) sau depusa la sediu str.Agriculturii 27 intre orele 07-15.30 în care să fie specificat subiectul discutiei precum si datele de contact pentru confirmarea audientei.

Director: Dr.Ing. TRITEAN Nicolae

Director Adjunct Stiintific: Dr. Ing. RUSSU Florin Marian

Director Adjunct Economic: Ec. CHETAN Ovidiu

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice:  Consilier Juridic – Jr. CHIOREAN Anda

Sursele financiare – HG147/2018 Art.2

Centralizator achizitii publice cu valoare peste 5000 EUR

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022

Pentru informatiile de interes public prevazute de legea nr. 544/2001-actualizata –procedura este cea prevazuta de art. 21 și 22 din actul normativ mentionat, prevederi raportate la dispozitiile legii nr.554/2004 –actualizata si anume :

Art. 21

(1)       Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2)       Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3)       Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22

(1)       În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)       Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3)       Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4)       Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5)       Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.